NATJEČAJ za popunu radnog mjesta knjižničar/ka za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodređeno vrijeme u OŠ “Skakavac”

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 95. Statuta i Odluke Ureda državne uprave KLASA:602-02/20-01/229 URBROJ: 2133/1-02/12-21-2 od 09.02.2021. ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto Ćališ raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta knjižničar/ka za 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ “Skakavac”.

Mjesto rada je u sjedištu škole u Skakavcu, Skakavcu 44,.
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. stavka12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.- ispravak 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18):

  • Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajućeg smjera ( bibliotekarstvo, knjižničarstvo)

OPIS POSLA:

  • Organizacija i vođenje školske knjižnice
  • Vođenje evidencije knjiga koje su posuđene iz knjižnice,
  • Organizacija određenih školskih aktivnosti u suradnji sa ostalim djelatnicima škole
  • Ostali administrativni poslovi vezani uz rad knjižnice

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. 7/17. i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu) potrebno je priložiti:ž

  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja) ,
  • dokaz o radnom stažu ( potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, time da će odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvorne dokumente.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“N.N.” broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“N.N.” broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“N.N.” broj: 157/13 152/14 i 39/18).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava, te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Skakavac“, Skakavac 44, 47000 Karlovac sa naznakom „za natječaj“.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i neuredne prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na procjenu (intervju) sa Povjerenstvom za provedbu natječaja.
Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja provjere biti obavješteni putem mrežnih stranica škole najmanje tri dana prije održavanja iste.
Za kandidata koji se nije odazvao intervjuu u vrijeme i na mjesto prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

O konačnim rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku 8 dana od završetka natječaja.

PDF dokument – Natječaj za popunu radnog mjesta knjižničar/ka – veljača 2021