NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Kuhara/ice za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta  zamjenica ravnatelja Osnovne škole „ Skakavac“ raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Kuhara/ice za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.

Mjesto rada je u sjedištu škole u  Skakavcu, Skakavcu 44.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Potrebna je minimalno srednja stručna sprema (SSS).

OPIS POSLA:

  • Priprema i podjela toplih i mliječnih obroka
  • Održavanje radnog prostora
  • Naručivanje potrebnih namirnica
  • Vođenje evidencije vezane uz radno mjesto

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.  7/17. i 68/18).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu) potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice,)
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja) ,
  • dokaz o radnom stažu ( potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, time da će odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvorne dokumente.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“N.N.” broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku  48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“N.N.” broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“N.N.” broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Skakavac“, Skakavac 44, 47000 Karlovac sa naznakom „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i neuredne prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na procjenu (intervju) sa Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja provjere biti obavješteni putem mrežnih stranica škole najmanje tri dana prije održavanja iste.

Za kandidata koji se nije odazvao intervjuu u vrijeme i na mjesto prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

O konačnim rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku 8 dana od  završetka natječaja.

Zamjenica ravnatelja OŠ „Skakavac“

Dijana Lamešević